Redovisning

Redovisning kallas ett område inom företagsekonomin vars syfte är att dokumentera olika organisationers resurshantering. Det här uppnås bland annat genom redovisning av ekonomiska resultat och den ekonomiska ställningen som föreligger vid en särskild tidpunkt, det vill säga bokslutsdagen.

Varför redovisa?

I ett samhälle ska all monetär ekonomisk verksamhet redovisas, även varu– samt tjänsteproduktion och inom den finansiella verksamheten. Därmed måste samtliga företag och förningar inneha en ordnad bokföring som sedan avslutas med ett årligt årsbokslut samt fastställs på en årsstämma. Med en bokföring menar man insamlandet av finansiell information och sammanställandet av denna information till bland annat årsredovisningar benämns redovisning. Beroende på verksamhetens natur samt omfattning varierar en upprättad årsredovisnings formkrav. Men i de flesta fall brukar en årsredovisning bestå av dessa delar: resultaträkning, balansräkning, förvaltningsberättelse med förslag på en resultatdisposition, notapparat samt finansieringsanalys som endast är ett krav för en del större företag. Årsredovisningar som dessutom varit föremål för en revision har dessutom en revisionsberättelse bifogad. JL Ekonomi är en redovisningsbyrå med kontor i Västerås och Stockholm. Förutom hjälp med redovisning erbjuder de även rådgivning i skattefrågor och nyföretagande. I Linköping kan jag rekommendera City Redovisning.

Hur går det till?

Själva grunden för samtlig redovisning är att den ska utföras enligt god redovisningssed. Med god redovisningssed menas genom att utgå ifrån de lagar som existerar tillämpa de redovisningsrekommendationer som av de normsättande organisationerna inom redovisningsområdet utges. I flera situationer kan redovisning vara ett föremål för revision och med det menas att en oberoende revisor går igenom redovisningen och sedan tar ställning till om denne är rättvisande eller inte. De som bär det största ansvaret för att redovisningen är korrekt är dock företagsledningen och dess styrelse. Det som revisorn gör är endast att bedöma och göra ett uttalande utifrån revisionen. Revisionens syfte är däremot att öka tilltron till redovisningen och därmed också minska behovet för läsaren av den ekonomiska informationen att behöva göra egna undersökningar för att se om redovisningen är korrekt. Det är därför viktigt att både redovisningen och revisionen sker på ett korrekt sätt.

Detta inlägg är publicerat i Företagande. Bokmärk permalänk.  Stängt för kommentarer, men du kan lämna trackback:Trackback URL.